Meny
Hem - Boende & miljö - Bo och bygga - Fysisk planering - Översiktsplan - Ny översiktsplan

Ny översiktsplan Kungsör

Flygfoto över KungsörKommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram. Att arbeta fram den nya planen beräknas ta cirka tre år. Under 2013 arbetades ett planprogram fram och ett antal dialogmöten hölls med allmänheten för att få in synpunkter på programmet. 

Det finns en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunen som arbetar fram förslag, underlag med mera. Arbetsgruppen redovisar löpande arbetet till ÖP-kommittén, som är en styrgrupp bestående av politiker.

De politiker som ingår i ÖP-kommittén är:

Från plankommittén:

 • Per Strengbom (S), ordförande
 • Marie Norin Junttila (S)
 • Stellan Lund (M)
 • Gunilla Aurusell (S)
 • Dan Stigenberg (S)

Från partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i plankommittén:

 • Börje Andersson (C)
 • Hans Bergermark (MP)
 • Christer Henriksson (V)
 • Olof Lindberg (FP)
 • Lars Gustavsson (KD)

Processen i korthet

Det första steget i översiktsplaneringen är att arbeta fram ett planprogram. Det gör man för att på ett tidigt stadium sortera ut de väsentligaste frågorna i det kommande översiktsplanearbetet.

Planförslaget har presenterats för och kommunicerats med allmänhet, myndigheter, föreningar och kommunala förvaltningar på olika sätt. De synpunkter som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Redogörelsen, planförslaget och  miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som hör till ställs sedan ut. Innan dess har MKB:n varit ute på ett separat samråd. 

Det viktiga under processen har varit att skapa en dialog och låta de synpunkter som kommit in utgöra ett stöd i arbetet med översiktsplanen. Även under utställningstiden har alla som känner sig berörda möjlighet att komma med ytterligare synpunkter.

Planen godkänns i de olika skedena av kommunstyrelsen och antas till sist av kommunfullmäktige.

Preliminär tidplan

Översiktsplanearbetet följer nedanstående preliminära tidplan.

 • Beslut om planprogram och dialogmöten våren 2012
 • Planprogram oktober 2012
 • Dialogmöten januari 2013
 • Beslut om samråd juni 2013
 • Samråd kring planförslaget oktober/november 2013
 • Samråd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) februari/mars 2014
 • Utställning av omarbetad plan maj/juni 2014
 • Antagande september 2014
 • Laga kraft oktober 2014

Bild på schematisk bild över planprocessen

Under rubriken Dokument finns planprogrammet, förslaget till översiktsplan och kartbilagor att läsa eller ladda ned.

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Daniel Artaeus

Direkt: 0227-60 01 13
Mobil: 073-699 60 83
Besöksadress: Drottninggatan 34

Mark- och gatuchef

Magnus Ribbing

Direkt: 0227-60 01 40
Drottninggatan 34
736 85 Kungsör

Dokument

Snabbfakta om

Kungariket Kungsör

Kungsör ligger vid Mälarens sydvästra strand. En gång var platsen rekreationsort för rikets kungar och drottningar. Här har Gustav Vasa skrivit brev, Karl XI jagat björn och drottning Kristina tränat ridning.

Idag är det mest vanligt folk som bor kungligt i Kungsör. Mer information om Kungsör hittar du under flikarna ovan.

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike! 

Kunglig historia

Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort.

I början av 1800-talet drabbades Kungsgården av en stor brand och idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden. Detta är numera en hembygdsgård med museum och sommartid ett café.

Mer information om Kungsörs historia

Dagens kungarike

Förutom den kungliga historien är det som utmärker Kungsör den sällsynt vackra miljön. Kungsör är en ekokommun med många fina naturområden och det bedrivs ett målmedvetet arbete för att vårda kungarnas ståtliga landskap.

I dag måste du inte köpa en kungsgård för att bo kungligt i Kungsör. Du bor i en vacker och trygg miljö nära gröna skogar och hagar, Mälarens blå vatten och aktiviteter som vandring, fiske, bad och båtliv.

Mer information om dagens Kungsör